Kontakt

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

IPSEN CHC

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Francúzsko

 

Mayoly Slovensko s.r.o.

Eurovea Central, Pribinova 4

811 01 Bratislava, Slovakia

e-mail: Vigilance.SVK@mayoly.com

 

Ak nie ste zdravotnícky pracovník, prosíme kontaktujte najprv svojho lekára alebo lekárnika. V prípade potreby riešenia neodkladnej požiadavky vzťahujúcej sa k nežiaducej príhode, nehode,  riziku nehody alebo sťažnosti na kvalitu tejto zdravotníckej pomôcky, alebo pre žiadosť o medicínske informácie prosíme kontaktujte: Medinfo.SVK@mayoly.com

Nežiaducu príhodu, nehody alebo riziko nehody pri použití zdravotníckej pomôcky môžte hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv na sekciu zdravotníckych pomôcok – Vigilancia ZP – nehody, poruchy a zlyhania ZP (e-mail: pomocky@sukl.sk). 

Kontakt na hlásenie nežiaducich účinkov lieku prosím kontaktujte:
Vigilance.SVK@mayoly.com

 

Hlásenie vedľajších účinkov 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii Vášho lieku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava, Tel: + 421 2 507 01 206, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok je na webovej stránke  www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti Vášho lieku.